fbpx
Algemene Voorwaarden

Laatste update: December 30, 2021

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze service gebruikt.

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter wordt geschreven, hebben een betekenis die is gedefinieerd onder de volgende voorwaarden. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in enkelvoud of meervoud voorkomen.

Definities

Voor de doeleinden van deze algemene voorwaarden:

  • Gelieerde onderneming betekent een entiteit die zeggenschap heeft over, wordt gecontroleerd door of onder gemeenschappelijke controle staat met een partij, waarbij “controle” het bezit betekent van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelangen of andere effecten die gerechtigd zijn te stemmen voor de verkiezing van bestuurders of andere beheersautoriteiten .

  • Land verwijst naar: Nederland

  • Bedrijf (in deze Overeenkomst “het Bedrijf”, “Wij”, “Ons” of “Onze” genoemd) verwijst naar SomaticConsent.com

  • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang heeft tot de Service, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.

  • Dienst verwijst naar de Website.

  • Algemene voorwaarden (ook wel “voorwaarden” genoemd) betekenen de algemene voorwaarden die de volledige overeenkomst tussen u en het bedrijf vormen met betrekking tot het gebruik van de Dienst. Deze Algemene Voorwaarden overeenkomst is tot stand gekomen met behulp van de Terms and Conditions Generator.

  • Sociale-media service van derden betekent alle diensten of inhoud (inclusief gegevens, informatie, producten of services) die door een derde partij worden geleverd en die kunnen worden weergegeven, opgenomen of beschikbaar gesteld door de Dienst

  • Website verwijst naar Somatic Consent, toegankelijk via:http://www.somaticconsent.com

  • U/Jij betekent de persoon die toegang heeft tot, of gebruikmaakt van, de dienst, of het bedrijf, of een andere rechtspersoon namens wie een dergelijke persoon toegang heeft tot, of gebruikmaakt van de Dienst, zoals van toepassing.

Erkenning

Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze dienst en de overeenkomst die tussen u en het bedrijf van kracht is. Deze Algemene Voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van alle gebruikers met betrekking tot het gebruik van de Dienst.

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Algemene voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de dienst.

Door toegang te krijgen tot, of gebruik te maken van de dient, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden. Als u het niet eens bent met enig onderdeel van deze Algemene voorwaarden, heeft u geen toegang tot de dienst.

U verklaart dat u ouder bent dan 18 jaar. Het bedrijf staat personen onder de 18 jaar niet toe om de dienst te gebruiken.

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is ook afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van het Privacybeleid van het Bedrijf. Ons privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijke informatie wanneer u de applicatie of de website gebruikt en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt. Lees ons privacybeleid zorgvuldig door voordat u onze Dienst gebruikt.

Links naar andere websites

Onze Dienst kan links bevatten naar websites of services van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door het Bedrijf.

Het bedrijf heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent en stemt er verder in mee dat het Bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

We raden u ten zeerste aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of diensten van derden die u bezoekt.

Beëindiging

We kunnen uw toegang onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot als u deze Algemene voorwaarden schendt.

Bij beëindiging vervalt uw recht om de Dienst te gebruiken onmiddellijk.

Beperking van aansprakelijkheid

Ondanks eventuele schade die u zou kunnen oplopen, is de volledige aansprakelijkheid van het bedrijf en zijn leveranciers onder enige bepaling van deze voorwaarden en uw exclusieve verhaalmogelijkheid voor al het voorgaande beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door u is betaald via de Dienst of 100 USD als u niets via de Dienst hebt gekocht.

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, zal het Bedrijf of zijn leveranciers in geen geval aansprakelijk zijn voor enige speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor winstderving, verlies van gegevens of andere informatie, voor bedrijfsonderbreking, voor persoonlijk letsel, verlies van privacy die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de Service, software van derden en/of hardware van derden die met de Service wordt gebruikt, of anderszins in verband met enige bepaling van deze Voorwaarden), zelfs als het Bedrijf of een leverancier op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs als de remedie zijn essentiële doel niet bereikt.

Sommige rechtsgebieden staan ​​de uitsluiting van impliciete garanties of beperking van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toe, wat betekent dat sommige van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet van toepassing zijn. In deze staten is de aansprakelijkheid van elke partij beperkt voor zover toegestaan ​​door de wet.

“ZOALS HET IS” en “ZOALS BESCHIKBAAR” Disclaimer

De Dienst wordt aan U geleverd “ZOALS HET IS” en “ZOALS BESCHIKBAAR” en met alle fouten en defecten zonder enige vorm van garantie. Voor zover maximaal toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving, wijst het Bedrijf, namens zichzelf en namens zijn Gelieerde ondernemingen en zijn en hun respectievelijke licentiegevers en dienstverleners, uitdrukkelijk alle garanties af, hetzij uitdrukkelijk, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de Dienst, inclusief alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet inbreuk, en garanties die kunnen voortvloeien uit het verloop van de handel, het verloop van de uitvoering, het gebruik of de handelspraktijk. Zonder beperking tot het voorgaande, biedt het Bedrijf geen garantie of toezegging, en geeft geen enkele verklaring dat de Dienst aan uw vereisten zal voldoen, de beoogde resultaten zal bereiken, compatibel is met of werkt met andere software, applicaties, systemen of services, zonder onderbreking, voldoen aan enige prestatie- of betrouwbaarheidsnormen of vrij zijn van fouten of dat eventuele fouten of defecten kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

Zonder het voorgaande te beperken, geeft noch het bedrijf, noch een van de leveranciers van het bedrijf enige verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet: (I) met betrekking tot de werking of beschikbaarheid van de service, of de informatie, inhoud en materialen of producten daarop inbegrepen; (II) dat de Service ononderbroken of foutloos zal zijn; (III) met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van informatie of inhoud die via de Service wordt verstrekt; of (IV) dat de Service, de servers, de inhoud of e-mails die door of namens het Bedrijf worden verzonden, vrij zijn van virussen, scripts, Trojaanse paarden, wormen, malware, tijdbommen of andere schadelijke componenten.

Sommige rechtsgebieden staan ​​de uitsluiting van bepaalde soorten garanties of beperkingen op toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toe, dus sommige of alle bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. Maar in een dergelijk geval zullen de uitsluitingen en beperkingen die in deze sectie worden uiteengezet, worden toegepast voor zover dit afdwingbaar is onder de toepasselijke wetgeving.

Toepasselijk recht

De wetten van het land, met uitzondering van de conflicterende wettelijke regels, zijn van toepassing op deze voorwaarden en uw gebruik van de Dienst. Uw gebruik van de Applicatie kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, provinciale, nationale of internationale wetten.

Geschillen resolutie

Als u zich zorgen maakt of een geschil heeft over de Dienst, stemt u ermee in om eerst te proberen het geschil informeel op te lossen door contact op te nemen met het bedrijf.

Voor gebruikers van de Europese Unie (EU)

Als u een consument van de Europese Unie bent, profiteert u van alle dwingende bepalingen van de wet van het land waarin u woont.

Wettelijke naleving van de Verenigde Staten

U verklaart en garandeert dat (I) u zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan het embargo van de regering van de Verenigde Staten, of dat door de regering van de Verenigde Staten is aangewezen als een land dat ‘terroristen ondersteunt’, en (II) dat u niet vermeld op een regeringslijst van de Verenigde Staten van verboden of beperkte partijen.

Scheidbaarheid en vrijstelling

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze voorwaarden als niet-afdwingbaar of ongeldig wordt beschouwd, zal een dergelijke bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van een dergelijke bepaling zo goed mogelijk te bereiken volgens de toepasselijke wetgeving en blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

Vrijstelling

Behalve zoals hierin bepaald, heeft het niet uitoefenen van een recht of het niet eisen van een verplichting onder deze Voorwaarden geen invloed op het vermogen van een partij om een ​​dergelijk recht uit te oefenen of een dergelijke prestatie op enig moment daarna te eisen, noch zal de verklaring van afstand van een schending een verklaring van afstand van elke volgende inbreuk.

Interpretatie Vertaling

Deze algemene voorwaarden kunnen zijn vertaald als we ze op onze Dienst aan u beschikbaar hebben gesteld. U stemt ermee in dat bij een geschil de originele Engelse tekst prevaleert.

Wijzigingen in deze algemene voorwaarden

We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening materieel is, zullen we redelijke inspanningen leveren om ten minste 30 dagen van tevoren te informeren voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging inhoudt, wordt naar eigen goeddunken bepaald.

Door onze Dienst te blijven openen of gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, stop dan met het gebruik van de website en de service.

Neem contact op

Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen:

  • Per e-mail: info@somaticconsent.com

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief​

Schrijf je hier in om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en aankomende evenementen en webinars​.

Toegang tot de video​

Vul dit korte formulier in om toegang te krijgen tot de video!

The Somatic Consent App

Sign up here to get notified about our upcoming Somatic Consent app

Free Ebook

Sign up here for a download link of the free Somatic Consent Student HANDbook send to your email (Please check your spam folder)